Đến chùa Lễ Phật là thể hiện điều kính ngưỡng đối với Phật. Lễ Phật thế nào mới là đúng cách. Có chín lăm phần trăm người cả một đời bái Phật nhưng không biết điều này thì vẫn không bao giờ nhận được...