Phật Giáo nói rằng niệm Phật giải thoát là không có thật. Giải thoát theo Phật Giáo là phải thực hành đầy đủ và trọn vẹn Bát Chánh Đạo và đây là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai.

Sự...