Tượng Di Lặc gốc đào cao 1m2 - 1m5
Tượng Tế Công cao 1m6
Liên hệ Tượng Gỗ Cao Cấp