1. Chỉ được viết bài bài liên quan đến sản phẩm gỗ.
2. Các bài viết không phải sản phẩm gỗ sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức.
3. Thành viên cố tình viết các bài không liên quan sản phẩm gỗ sẽ bị khóa nick hoặc xóa nick viễn viễn nếu tái phạm nhiều lần.

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
Điễn đàn tượng gỗ