Đạt ma sư tổ - Gỗ trắc Gia lai cũ.
Già đanh, đặc tịt