Bồ Đề Đạt ma sư tổ lớn nhất Việt Nam 2016 đã được cung thỉnh và an vị tại nhà Tổ - chùa Lam sơn, Huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An