,,, Công việc của tôi chỉ là đẽo gọt bỏ đi những phần gỗ thừa và giữ lại phần gỗ tự nhiên hợp lý....
---------------
"Bồ đề Đạt ma "
( gỗ nu lũa cẩm lai Tây nguyên)