TƯỢNG DI LẶC GỖ MUN SỪNG KÍCH THƯỚC GHI TRÊN HÌNH . liên hệ 0905 07 5060