Bố Cháu mê Tượng Gỗ
Có khi thức cả đêm
Ngày trần trục ngoài Hiên
Hì hục đục đẽo gọt

Bố Cháu mệ Tượng Gỗ
Nên Mẹ thường lu loa
Hai Ông Bà bất hòa
Chúng Cháu buồn rười rượi

Bố Cháu mê Tượng GỖ
Có bao tiền lĩnh Lương
là xách Xe Ra Đường
phi tới hàng bán Tượng

Bố Cháu mê Tượng Gỗ
Giữa đêm nghe Mẹ la
Tượng Thịt Ông bỏ Qua...
Chỉ khoái Đục Tượng Gỗ

Bố Cháu mê Tượng Gỗ
Còn CHáu thì chẳng mê
Có Bạn Loan Bạn Lê
Ở lớp Cháu thích nhất

Bố Cháu mê Tượng GỖ
Tượng Thịt Cháu thích hơn
Tượng Thịt biết giận hờn
Tượng Gỗ vô tri giác ......