Rùa gỗ thân bằng Sọ dừa . Đầu rùa lúc lắc . hàng cũ từ Australia .