Tấm 1 rộng 50 cm mặt cắt mặt sau .





Tấm 2 .





Tấm 3 nhỏ nhất . cao nhất .

Tel: 0915161615