Tấm 1 rộng 50 cm mặt cắt mặt sau .

Tấm 2 .

Tấm 3 nhỏ nhất . cao nhất .

Tel: 0915161615