thời gian trầm hương hình thành kỳ nam dài = thời gian trung quốc đô hộ việt nam 1050 năm (http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180850.jpg)