gỗ Kê sí đứng một mình trong top 2. Kê sí tạm Dịch :da gà,Da Rắn.Gỗ cómàu vàng , hồng,mịn đẹp và thơm.Gỗvân vàng đẹp Nhất mà tôi từng biết . http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/di/LDI1/IMG_2999.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...D/IMG_2980.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...J/IMG_2983.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...J/IMG_2984.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...I/IMG_2986.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...W/IMG_2985.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180437.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180459.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...J/IMG_2984.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180433.jpg