gỗ đường Gân đen chạy dọc khắpthân ,như bay,như Nhảy,như vết phết mực trên tranh sơn thủy, đặc biệt giống với đá cẩm thạch Vân Nam. http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/dm/TZ79/Picture_009.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_006.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_013.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_008.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_016.jpg