kỳ nam được sinh ra từ nách của gốc cây gió rỗng ruột được tu luyện hơnnghìn năm ...ở dưới nước

http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/dm/9CJZ/20170909_181210.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181334.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181231.jpg

http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181111.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181224.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181532.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181426.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181936.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181731.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180850.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180908.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180741.jpg