bảo tàng gỗ Tử đàn Trung Quốc gỗ tử đàn màu máu gà là gỗ gì? 'chính xác gỗ trắc đỏ vùngNúi lửa http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/dt/IDR2/Picture_027.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_039.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_049.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_031.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_034.jpg