Tử Mai Mộc, xuất Phù Nam nhi sắc tử http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/dm/8ATY/Picture_008.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_006.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_009.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_013.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_011.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_008.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_016.jpg