Đăng quảng cáo gì lịch sự vào dòng thơ tôi không có ý kiến,
Nhưng đăng quảng cáo đồi trụy vào dòng thơ đẹp là điều mất lịch sự quá.
Xoá bỏ, tôi có thể còn tiếp tục đăng thơ ủng hộ diễn đàn.