Để ngăn chặn việc Spam bài viết và quảng cáo cũng như những nội dung không phù hợp. Diễn đàn nghiêm cấm tất cả các hành vi sau:
1: Gửi bài viết quảng cáo ( Hoặc những bài viết mà BQT cho rằng có nội dung quảng cáo)
2: Gửi bài viết về bán hàng đa cấp, các dịch vụ tin nhắn, khuyến mãi . . . (Hoặc những bài viết mà BQT cho rằng có các nội dung này).
3: Gửi bài viết liên quan đến nội dung tôn giáo, chính trị hoặc những bài viết BQT cho rằng liên quan đến những lĩnh vực này.
4: Gửi bài viết cùng một nội dung ở nhiều chuyên mục khác nhau.

QUY ĐỊNH VỀ SỬ LÝ NHỮNG VI PHẠM TRÊN
Bất kỳ thành viên nào vi phạm những điều trên và NỘI QUY của diễn đàn sẽ bị sử lý theo các hình thức sau:
1: Xóa tài khoản vi phạm.
2: Chặn từ khóa quảng cáo.
Những hình thức sử lý trên được áp dụng ngay khi phát hiện vi phạm và không có bất cứ thông báo nào khác.

ĐỪNG SPAM DIỄN ĐÀN